Disclaimer

H.I.P. Adviesbureau

Hygiëne Infectie Preventie

Just another DISCLAIMER

 

Deze website is eigendom van H.I.P. Adviesbureau

 

Contactgegevens en Maatschappelijke Zetel:

H.I.P. Adviesbureau GCV

Alkenstraat 150

3512 Hasselt

+32 (0)494 30 72 19

info@hip-adviesbureau.be

BTW: BE 0823.109.138

RPR Antwerpen, afdeling Hasselt

 

Het feit deze website te raadplegen en met onze firma te onderhandelen brengt het akkoord van de klant mee betreffende onderhavige algemene voorwaarden.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

 • De opdrachtgever verbindt er zich toe om op eerste verzoek onverwijld alle inlichtingen te verstrekken en inzage te verlenen van alle documenten die nodig en nuttig zijn om een duidelijk inzicht te krijgen in het gestelde probleem.
 • H.I.P.Adviesbureau kan enkel advies uitbrengen op basis van de stukken waarvan zij inzage heeft gekregen of op basis van de informatie welke haar meegedeeld werd.
 • Indien er gekozen wordt voor een subsidie via de KMO-portefeuille, verbindt de opdrachtgever er zich toe de online aanvraag vóór de startdatum van de cursus in te dienen én alle verplichtingen inzake betalingen aan de KMO-portefeuille binnen de opgestelde termijn te vervullen
 • H.I.P.Adviesbureau is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet correct uitvoeren door de opdrachtgever van de adviezen die het bureau heeft verleend.
 • H.I.P.Adviesbureau is niet aansprakelijk voor de schade van alle aard waarvan de oorsprong of de omvang zou voortvloeien uit de gevolgen van een computervirus.

 

FACTURATIEVOORWAARDEN

 

 • Elke factuur, opgemaakt in het kader van deze overeenkomst, dient te worden betaald binnen de 15 dagen na factuurdatum.
 • De vergoeding voor de installatie, implementatie en opvolging van de opleiding wordt betaald zoals het is uitgeschreven in de offerte/contract.
 • De vergoeding voor elk extra bezoek buiten deze overeenkomst wordt betaald zoals het is uitgeschreven in de offerte/contract.
 • Alle andere vergoedingen welke voortvloeien uit andere opdrachten dan welke hierboven beschreven zijn, zijn contant betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum.
 • De niet-betaling van een factuur op de vervaldag geeft aanleiding, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, tot een verwijlintrest van 12%. Bovendien zal, indien de betaling niet is gebeurd binnen de 14 dagen na het versturen van een aangetekende ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% over de onbetaald gebleven bedragen met een minimum van € 40,00, dit alles onverminderd de bovenvermelde intresten.
 • Alle bemerkingen inzake de overeenkomst dienen schriftelijk worden overgemaakt binnen de 8 dagen na ondertekening.
 • Elke betwisting betreffende een factuur dient per aangetekend schrijven te worden overgemaakt binnen de 8 dagen na factuurdatum.

 

EIGENDOM en TOEPASSELIJK RECHT

 

 • De verkochte goederen blijven eigendom van de firma tot op het ogenblik dat het bedrag der facturen volledig is betaald.
 • In geval van betwisting zijn enkel de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht van de plaats van de uitbatingzetel van onze zaak bevoegd.

 

AFSPRAKEN ROND OPLEIDINGEN

 

 • Bijkomende lessen, die aanvankelijk niet gepland waren maar nodig zijn voor het verder zetten van uw project, worden gepland in samenspraak met H.I.P. Adviesbureau CV.
 • Bij annulering van de opleiding minder dan 5 werkdagen (poststempel of e-maildatum geldt als bewijs) vóór het plaatsvinden er van zal er een annulatiekost van 50% van de kostprijs (BTW incl) aangerekend worden.
 • Wanneer bij aankomst van de docent bij de voorziening blijkt dat de opleiding niet doorgaat zonder dat H.I.P. Adviesbureau CV schriftelijk (e-mail, fax of post) verwittigd werd minimum 7 werkdagen voor de training, zullen de verplaatsingsonkosten van de H.I.P. docent en een forfaitbedrag van 50% van de kostprijs (BTW incl) worden aangerekend.
 • H.I.P. Adviesbureau CV verbindt er zich toe om, indien de docent wegens overmacht de opleiding niet kan geven, een andere docent te zoeken en indien het onmogelijk is een docent te vinden, een nieuwe datum voor te stellen zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke datum.
 • Indien u opnieuw gebruik wenst te maken van de diensten van betrokken docent verbindt u zich er toe dit te doen in samenwerking met H.I.P. Adviesbureau CV.
 • Ten aanzien van H.I.P. Adviesbureau CV legt de opdrachtgevende onderneming zich het verbod op om, rechtstreeks of onrechtstreeks, de docent zelf te contacteren tijdens de uitvoering van de overeenkomst inzake training en begeleiding, zomede gedurende 1 jaar na het beëindiging van deze overeenkomst.
 • Het bestaan van dit verbod zal door de contracterende onderneming aan de docent vooraf kenbaar gemaakt worden zodat iedere derdemedeplichtigheid aan het overtreden van dit verbod door de docent kan worden uitgesloten.
 • Indien de opdrachtgevende onderneming, in weerwil van het voornoemde verbod, zonder voorafgaande geschreven bijzondere goedkeuring van H.I.P. Adviesbureau CV, de docent rechtstreeks of onrechtstreeks, in eigen naam en/of voor eigen rekening niettemin contracteert, ter zake welk danige opleiding, in de meest ruime zin begrepen, zal de opdrachtgevende onderneming aan H.I.P. Adviesbureau, van rechtswege en zonder gebrekenstelling, een door partijen als forfaitair aangenomen schadeloosstelling verschuldigd zijn, niet herleidbaar, gelijk aan € 12 400.
 • Partijen erkennen dat de nakoming van de voorafgaande bepaling kadert binnen de essentiële uitvoering van de bestelde overeenkomst inzake training en begeleiding.
 • De voorziening verbindt er zich toe om het gevraagde didactische materiaal ter beschikking te stellen. De voorziening voorziet een voldoende ruim lokaal in functie van het aantal participanten. Het dient voldoende verlicht te zijn en minimum 18°C warm..
 • Het aantal cursisten wordt voor elke opleiding beperkt tot een minumim en maximum aantal cursisten. Mede hierdoor wensen wij de mogelijkheid tot interactie en een optimale kwaliteit van de cursus te garanderen.
 • Attesten worden pas opgestuurd na betaling van de factuur.
 • De H.I.P. Consulent neemt 1 week voor de aanvang van de opleiding contact op met de voorziening om de opleiding nog eens te bevestigen.

Adres

 

H.I.P. Adviesbureau

Alkenstraat 150, 3512 Hasselt

Tel: 0494 30 72 19

Email: info@hip-adviesbureau.be

BTW: BE 0823.109.138 

RPR: Antwerpen, Afdeling Hasselt

Onze Partners

© 2018 HIP Adviesbureau - webdesign by Peter Swinnen